March 26, 2020

EP142 - ออกนอกกรอบ ก่อนจนกรอบ

เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของธนาคารท้องถิ่นในญี่ปุ่น ที่คิดนอกกรอบก่อนที่ธุรกิจจะจนกรอบและล้มละลาย

ผู้ดำเนินรายการ: Chatchawan Sangpreedeekorn
sound engineer: Watsapol Piansattayanon

More episodes

Load more