June 6, 2019

EP17-เวลาของคุณมีค่าแค่ไหน

ใครว่าเวลาใช้แล้วหมดไป ลองมาฟังแนวคิดใหม่ของธนาคารเวลา...ที่จะมาทำให้เวลาของคุณ ยิ่งใช้ ยิ่งให้ กลับยิ่งเพิ่ม

More episodes

Load more