July 28, 2019

EP39 - จะไปเป็นดาวน์โดดเด่น

เปลี่ยนทัศนคติของความเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ด้วยเรื่องราวของนักเพาะกายเจ้าของรางวัลมากมายแม้จะเป็นโรคดาวน์ซินโดรม

More episodes

Load more