October 6, 2019

EP68 - ชีวิตที่มีไม่เท่าคนอื่น

เรื่องราวของ Nick Vujicic ชายผู้สร้างแรงบันดาลใจมาแล้วทั่วโลก กับชีวิตที่เกิดมาแบบไม่เท่าคนอื่น

More episodes

Load more