May 16, 2019

EP08 - รู้จักชีวิตที่แซมด้วยความสุข

เรื่องราวของSam Berns เด็กหนุ่มอายุ 17 ปี ที่เกิดมาพร้อมพันธุกรรมที่ผิดปกติ กับแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขได้แบบปกติจนเราอาจต้องอิจฉา

More episodes

Load more