November 28, 2019

EP91 - บันทึกจากปลายเท้า

ถ้าไม่ว่าจะทำยังไงก็บังคับให้สมองและหัวใจคิดบวกไม่ได้ ลองมาฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ที่ใช้เท้าในการคิดบวกมาตลอดชีวิต

More episodes

Load more