September 1, 2019

EP53 - cancer is not cancel

เรื่องราวของชายผู้ไม่ยอมให้ cancer มา cancel ความฝัน และยอมให้คีโมทำลายแค่เซลในร่างกายแต่ไม่ทำลายชีวิตและกำลังใจ

More episodes

Load more